Melody J. Wachsmuth: Isten munkája a cigányok közt

Meghallgatni Isten történetét

A hatvanas években, egy román üveges mester Temesvárról egy 500 km-re lévő 10 000 fős, cigányok lakta településre indult. Nem csak azért ment, hogy ablaküvegeket áruljon, hanem mert úgy érezte Isten küldi őt, hogy megossza az örömhírt. Aligha sejthette, hogy az ő engedelmességének milyen évtizedeken át tartó hatása lesz a település teljes átformálódásában. A 80-as évek végére majdnem a teljes lakosság megtért, sokan felhagytak korábbi kétes üzleti tevékenységükkel, hogy Istent méltóképp tisztelhessék. Az elkövetkezendő években, egész családok költöztek el a településről gazdasági megfontolásból és mentek Bukarestbe, Németország, Franciaország, Spanyolország és Anglia területére, gyülekezeteket alapítva a megnevezett helyeken.1

A 80-as években egy 7 éves cigány kislány Bulgáriában hatalmas vágyat érzett, hogy megismerhesse Istent. Gyermekek részére tartott Biblia órára is ellátogatott, közel lakóhelyéhez. Az ott lévő gyerekek nyelveken imádkoztak, álmokat és látomásokat kaptak Istentől – ez a kislány is ismétlődően látta, ahogy édesapja és édesanyja is vele tart a gyülekezetbe. Kisvártatva az anyuka megtért és 1995-ben végre az apukája is átadta az életét Jézusnak. 2006 körül belekezdtek egy gyülekezeti ház építésébe, szerény támogatottsággal. Isten azt mondta nekik, hogy a gyülekezetük menedéket nyújt majd a társadalomból kitaszítottak számára, olyan cigányok számára, akiket még a sajátjaik is elutasítanak. Mára ez a gyülekezet egy a 800 közösség közül, ami Bulgáriában működik.2

Valószínűleg soha nem hallottad még ezeket a történeteket, és ez csak kettő a több százból. Valószínűbb, hogy azok a hírek, amit arról a 10-12 millió cigányról hallottál, akik Európában élnek, inkább negatív előítélettel voltak tele, vagy áldozatnak, vagy bűnözőnek beállítva őket.

Ezek a felvázolt képek a médiából, hivatalos helyekről és az általános társadalmi megítélésből áradnak felénk. Gyakran mindenfelé valóságalapot nélkülözve, még csak nem is személyes tapasztalatok alapján megfogalmazva.

De ezek a sztereotípiák távolról sem azonosak azzal, amit Isten a roma közösségekben Európa-szerte végez. Az igazat megvallva, Isten különösen tevékeny a cigány közösségekben évtizedek óta, és az Ő Szelleme erősen munkálkodik, álmokat, látásokat ad az embereknek, csodálatos gyógyulásokat végez és elhív roma vezetőket, hogy szolgáljanak a népük felé.

Miután Isten elküldött egy albán házaspárt Albániában, egy kicsiny vidéki roma faluba evangelizálni, ahol 150 család élt, egy cigány fiatalember kapott egy látomást. Ahogy az egyik pásztor imádkozott érte, látta magát, ahogy sötétségben bolyong, de végül kivilágosodik körülötte. Hamarosan édes teherként nehezedett rá, hogy szolgálhasson a sajátjai felé. Biblia iskolai képzésbe kezdett Tiranában 2013-ban, de az első tanévben nagy nehézségekkel küszködött, hisz a középiskolát sem fejezte be. Sokszor akarta feladni az egészet és visszamenni a falujába, de többen bátorították őt és érezte, hogy Jézus vele van. Végül levizsgázott és most még nagyobb vágy él benne, hogy a romák között szolgáljon.3

Mozgalmak a Misszión belül

A cigány gyülekezetek évtizedek óta sokszorozódnak és növekednek. Az 1950-es években „Cigány ébredés” kezdődött Franciaországban. Clément Le Cossec kezdeti vezetése alatt roma vezetők és misszionáriusok lettek kiképezve és kiküldve, úgyhogy a mozgalom 50 év alatt 50 országban terjedt el.4 Kelet-Európában már az 1930-as évektől létezik cigány baptista gyülekezet Bulgáriában, és később a 40-es, 50-es években a pünkösdizmus is elterjedt a cigányok között.5 Romániában a kommunizmus bukása után, 1989-ben a protestáns kereszténység gyors ütemben kezdett el terjedni a romák közt – ma több száz gyülekezetük van országszerte.6 Ébredés tört ki Leskovacban, Szerbiában a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, ami egy gyülekezet plántálási hullámot eredményezett egész Szerbiában.

Az 1950-es években egy cigány férfi Ukrajnában betért egy adventista gyülekezetbe, hogy ennivalót kérjen. Hívővé vált és rendszeresen látogatta a vasárnapi alkalmakat. Őt követően mások is megtértek a cigánytelepről, de nehezükre esett megtartóztatni magukat a disznóhús evésétől. A férfi továbbra is evett titokban disznóhúst, egyszer azonban valaki meglátta őt, miközben disznót vásárolt. Ezért kizárták a romákat a gyülekezetből, akik így házaknál kezdtek el összejöveteleket tartani. Néhány pünkösdi hívő kapcsolatba került ezzel a csoporttal a 70-es évek végén és elkezdtek prédikálni a faluban. Ezt követően egy „nagy ébredés” söpört végig a kárpátaljai régióban és sokan keresztényekké lettek. Jelenleg számos pünkösdi, karizmatikus és baptista gyülekezet működik a térségben.7

Nem egységes mozgalomról beszélünk, hanem sokkal inkább mozgalmakról, melyek közül a pünkösdi és a karizmatikus hátterűek a legdinamikusabban fejlődőek. Például Franciaországban és Spanyolországban a roma származású keresztények száma százezer fő felett van. Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában több ezerre, illetve több tízezerre tehető a hívők száma. A délkelet-európai országokban, noha a legfrissebb mozgalmak indultak el, egyelőre még kisebb gyülekezetek léteznek. A munkaerő piaci áramlás keletről nyugatra való irányultsága miatt a Közép- és kelet-európai gyülekezetek (gondolunk itt Bulgáriára, Romániára és Szlovákiára) újabb gyülekezeteket alapítottak Nyugat-Európában, például Olaszországban, Angliában, Németországban és Franciaországban.

A teljes átformálódás kihívása

Ennek az egész folyamatnak része az a hatalmas kihívás is, amivel egy cigány vezető és a cigányok közössége mindennap szembesülni kényszerül: a mélyszegénység, teljes körű szolgálatok hiánya, alulképzettség, újdonsült vezetők ellátása, az Iszlám hatása a roma közösségekben, a többségi társadalom negatív előítélete a cigányokkal szemben és a különböző gyülekezetek közti együttműködés hiánya.

A nehézségek ellenére, vannak olyan szervezetek és gyülekezetek, amik készek segíteni. Mint például az „Egészséges Közösség Misszió” (CHE), ami a teljes közösséget egészében átformáló változást tűzi ki céljául, és a közelmúltban kezdte el működését Kelet-Európában. Hadd essen szó arról a nemzetközi mozgalomról is, mint a „Cigányok és Vándorlók Nemzetközi Evangéliumi Közössége” (G.A.T.I.E.F.) akik roma vezetők és misszionáriusok képzést végzik. Az olyan szolgálatok, mint a „Ruth-projekt” Bukarestben pedig az iskolai oktatás elérését és munkaügyi képzéseken, tanfolyamokon való részvételt biztosít – az előbbit gyermekek, az utóbbit felnőttek számára.

Nem régen indult el egy úttörő jellegű mozgalom, mely tenni kíván a keresztény szolgálók elszigetelődése és az információ hiány ellen. 2014-ben, a „Nagy Misszióparancs Nemzetközi Központ” (Great Commission Center International), kínai missziós szervezet, Roma Missziós konferenciát szervezett Budapesten, Magyarországon. Ott a konferencián sok cigány vezető fedezhette fel a kialakuló kapcsolatok és egymás bátorításának jelentőségét. Ebből született meg a „Roma Hálózat” (Roma Networks), azzal a konkrét látással, hogy hálózatba összefogja, összekapcsolja és az evangélium átformáló erejével elérje a roma közösségeket szerte Európában. Jelenleg a Roma Hálózat kutatást végez, külkapcsolatok kiépítésén fáradozik, hogy népszerűsítse az együttmunkálkodást egy közös cél érdekében, szervezi a következő európai konferenciát, ami 2016. szeptember 21-24-ig Békésen, Magyarországon lesz esedékes, „Közösen építeni Isten királyságát” címmel.

A romáktól, minden ember felé

A kereszténység terjedése a romák között nemcsak az ő hasznukra válik. Egyre inkább világossá válik, hogy Isten rajtuk keresztül újítja meg a kereszténységet Európában. Sok roma missziómunkás rendelkezik ezzel a látással: „Azt akarom, hogy a gyülekezetem mindenki számára nyitva álljon, nem csak a cigány származásúaknak.” – mondta Đena Nikolić, egy kis gyülekezet vezetője a horvátországi Dardában. A cigány hívők fontos részét képezik a világméretű egyháznak, és ahogy Isten tovább írja különleges történetüket, mindnyájunkat bátoríthat, és a továbbfolytatásra sarkallhat az, amit Ő végez a világunkban.

Melody J. Wachsmuth Horvátországban él, ahol 2011 óta kutató- és gyűjtőmunkát folytat a kelet-európai cigány közösségek életét illetően. További információkért a Roma Hálózatról, vagy ha támogatni, segíteni kívánja ezt az úttörő jellegű mozgalmat, látogasson el a Romanetworks.com honlapra.


  1. A történetet Puiu Onriu pásztor (Bukarest, Románia) mondta el úgy, ahogy neki elmondták (2015).
  2. A történetet Danijela Mincheva mondta el Kyustendilben, Bulgáriában (2015).
  3. A történetet Andreas Avdiu mondta el Morove-ban, Albániában (2015).
  4. Laurent, Régis. 2014. “On the Genesis of Gypsy Pentecostalism in Brittany” (A cigány pünkösdizmus kezdeteiről Britanniában). Az alábbi műben: Thurfjell, David and Adrian Marsh Eds. Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity (Roma pünkösdizmus: Cigányok és a karizmatikus kereszténység). Frankfurt: Peter Lang.
  5. Slavkova, Magdalena. 2014. “Prestige” and Identity Construction Amongst Pentecostal Gypsies in Bulgaria” (Presztízs- és identitásépítés pünkösdi cigányok között Bulgáriában). Az alábbi műben: Thurfjell, David and Adrian Marsh Eds. Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity (Roma pünkösdizmus: Cigányok és a karizmatikus kereszténység). Frankfurt: Peter Lang.
  6. Gog, Sorin. 2009. “Post-Socialist Religious Pluralism: How do Religious Conversions of Roma Fit into the Wider Landscape? From Global to Local Perspectives.” (Poszt-szocialista vallásos sokszínűség: Hogyan illik a romák vallásos megtérése a nagy képbe? A globálistól a helyi nézőpont felé.) Az alábbi műben: A. Boscoboinik, F. Ruegg Eds. Transitions: Nouvelles identites rom en Europe centrale & orientale - Universite libre de Bruxelles (Átmenetek: Új roma identitások Közép- és Kelet-Európában - Brüsszeli Szabadegyetem).
  7. A történetet Latsko Josip Zigmundovich mondta el, aki szerint ő egyike az első pünkösdi hívőknek Ukrajna területén (2015). Fia, Sergej manapság próbálja egyesíteni a különböző felekezetű cigány gyülekezeteket.
Melody J. Wachsmuth: Isten munkája a cigányok közt
Melody J. Wachsmuth: Isten munkája a cigányok közt
Tags: