MPE Országos Cigánymisszió

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió céljai és tevékenységei

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a Magyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységi területei kiterjednek az ország egész területére, valamint a Kárpát-medencére. A hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban.

Az MPE Országos Cigánymisszió munkatársainak száma 1.000. Országos lefedettségű hálózatunkon keresztül 270 településen vagyunk jelen napi szinten szociális, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, illetve oktatási és hitéleti tevékenységgel. A Cigánymisszióhoz tartozó, kapcsolódó közösségek, gyülekezetek és házi csoportok száma 120, akik több mint 6000 személyt képviselnek. A misszió kezdeményezései által közvetlenül elért roma emberek száma jelenleg meghaladja a 12.000 főt, a szociális ellátás területén a 10.000 főt.

A Cigánymissszió főbb tevékenységei hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, felzárkózási, foglalkoztatási területen vannak jelen: családsegítés szervezése, előkészítése és megvalósítása, nevelés, oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségépítés, a tanuló ifjúság támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő csoportok - köztük romák - támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása felzárkóztatásuk érdekében.

A Cigánymisszió elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulásnak, a formális és nem formális keret közötti ismeretszerzésnek, szemléletformálásnak. Továbbá fontos tevékenységi terület a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyteremtő programok indítása. Országos lefedettségű hálózatok működtetése: házi segítségnyújtás és étkeztetés biztosítása az arra rászorulóknak, szeretetszolgálat.

A MPE Országos Cigánymisszió küldetésének tekinti a hátrányos helyzetűek, a romák felkarolását, felzárkózásának segítését a többségi társadalomhoz. A Misszió munkatársaival és önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenységeket folytat, amellyel elérheti és segíti azon társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül – származási, családi, egészségi, gazdasági-vagyoni helyzetük miatt – a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek.

A Misszió célja elérni, segíteni, támogatni a hátrányos helyzetűeket, hogy megtalálják önmagukat és értékes, építő tagjai legyenek a társadalomnak. Cél a szociális segítségre szorulók támogatása, szolgáltatások nyújtása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül.

Mivel a Cigánymisszió meggyőződése, hogy az Evangélium átformáló ereje által integrálódhatnak leginkább a társadalomba a cigányok, az MPE OCM középpontjában a lelki missziómunka áll.

A hitéleti tevékenységek mellett a legfontosabb terület az oktatás, a munkaerő piaci szolgáltatások, munkahelyteremtés, a romák fizikai szükségleteinek a kielégítése. A segítségnyújtás nem csupán segélyekben vagy alkalmi munkákban nyilvánul meg, hanem sokkal tartósabb segítségben realizálódik. Az MPE Országos Cigánymisszió célja olyan jó gyakorlatok, minták gyűjtése, alkalmazása és elterjesztése, amelyek mások számára is példa értékűek és követhetők.

Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységeit nemzetközi szervezetekkel, állami szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vallási közösségekkel együttműködésben végzi. Európai Uniós és hazai támogatású projektek segítségével is tenni kíván a magyarországi roma integrációért.

Az MPE OCM szervezője a Protestáns Cigánymissziós Referensek Fórumának, amelyben református, evangélikus pünkösdi, baptista, adventista, metodista keresztények tanácskoznak, állítanak fel koncepciókat a romák megsegítése, felemelése érdekében.

Az MPE Országos Cigánymisszió munkatársainak száma 1.000, ennek jelentős része roma származású. 150 településen van jelen szociális szolgáltatásokkal napi szinten és 270 településen hitéleti tevékenységet folytat. A 270 településből heti szinten 75 településen végzik munkájukat a munkatársak: Budapest, Körösnagyharsány, Hosszúpályi, Kevermes, Mezőgyán, Kötegyán, Csorvás, Doboz, Lőkösháza, Békéscsaba, Kétegyháza, Elek, Paszab, Ibrány, Kótaj, Rohod, Hajdúhadház, Nagykőrös, Tiszakanyár, Mezőszentgyörgy, Zákányszék, Üllés, Hajdúsámson, Sarkad, Kistelek, Ercs, Ruzsa, Örkény, Kunágota, Devecser, Kiskunlacháza, Szentes, Dömsöd, Tiszabura, Tatárszentgyörgy, Parasznya, Szekszárd, Kunszentmiklós, Verpelét, Eger, Egerszólát, Egerszalók, Kerecsend, Átány, Kápolna, Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnaszentmária, Pétervására, Szajla, Békés, Szeged, Berettyóújfalu, Hajdúsámson, Inárcs, Dabas, Kalocsa, Mezőkövesd, Mátészalka, Miskolc, Ózd, Tatabánya, Pécs, Várpalota, Mátészalka, Nyírvasvári, Szeghalmon, Demecser, Gyula, Geszt, Gyomaendrőd, Mezőberény, Újkígyós, Körösnagyharsány. A közösségek száma országos viszonylatban szinte hétről hétre szaporodik.

Reményhír Közösségi Ház néven, a Misszió saját tulajdonú ingatlanaiban négy településen, Békésen, Nyírvasváriban, Verpeléten és Kevermesen szerveződnek kulturális és hitéleti közösségi programok a romák és nem romák számára, a békés együttélés, a hatékony társadalmi szerepvállalás érdekében.

Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységi területei:

 • Gyülekezet plántálás
 • Szociális szolgáltatások
 • Oktatás
 • Szociológiai tudományos munka
 • Munkaerő piaci szolgáltatások
 • Foglalkoztatás – vállalkozásfejlesztés, projektek
 • Hálózatok, együttműködések, tanácsadás
 • Közösségfejlesztés – rendezvények, kultúraközvetítés

Az MPE Országos Cigánymisszió szervezetei

 • Segítő Szolgálat
 • Reményhír Intézményfenntartó Központ
 • Cigány Módszertani és Kutató Központ
 • Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata
 • Reményhír Misszió

Segítő Szolgálat

Az MPE OCM Segítő Szolgálat célja, hogy önként vállalt feladatként, - az Úrtól kapott küldetésnek megfelelően- a segítségre szoruló emberek felé szolgáljanak keresztényi elvek alapján. A Segítő Szolgálat feladata, hogy az egyéni igényeknek megfelelően, a koruk, betegségük, mentális állapotuk, szociális helyzetük alapján segítségre szoruló személyek, lakókörnyezetükben történő legmagasabb színvonalú ápolása, gondozása megtörténjen.

Szociális szolgáltatások:

► házi segítségnyújtás

► szociális étkeztetés

► idősek nappali ellátása

► pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Gyermekjóléti szolgáltatásunk:

► Családi napközi

A Segítő Szolgálat által nyújtott ellátások az országban 16 telephelyen és a hozzájuk tartozó ellátási területeken érhetők el. A Cigánymisszió egyes szociális szolgáltatásai 150 településen vannak jelen, amellyel napi szinten 10.000 ember érnek el.

Cigány Módszertani és Kutató Központ

2012. február óta működő tudományos központ egyházi missziós tevékenységre alapszik, célcsoportja a cigány társadalom. Magyarországon ilyen tekintetben egyedülállónak számító Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) munkája olyan tartalmat, döntéseket, új működési formákat hoz, amelyek hozzásegítik a szakmai fórumokat ahhoz, hogy hatékonyan, minden eszközt megragadva segítsék a cigányokat a felzárkózásban, a kibontakozásban, hogy emberi méltóságukat megfelelő színvonalon megélhessék, és hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Kutatási tevékenysége szinergiára törekvő integrációs szemléletet képvisel, pasztorálpszichológiai ismereteket is figyelembe véve. A CIMOK útjára indított egy szociológiai kutató munkát az országban, „Keresztény cigány közösségek szociológiája” címmel, amely azt vizsgálja, hogyan változtatta meg az életét az Evangélium a megtért, gyülekezetbe került romáknak. 150 településen, 185 gyülekezet került a kutatásba, amelyek összesen 8500 taggal rendelkeznek, ebből 6500 személy roma tag. Ezekkel a személyekkel a CIMOK folyamatosan tartja a kapcsolatot.

A kutatás kapcsán létre jött egy olyan cigány emberekből álló kérdezőbiztosi hálózat, amely a továbbiakban is biztosítja a pontos őszinte és hiteles válaszokat a saját vagy más szervezet által megrendelt kutatásokhoz.

Reményhír Intézményfenntartó Központ

Az MPE Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ közoktatási és felnőttoktatási tevékenységet végez, közoktatási intézményeket működtet az ország több településén. A Reményhír Intézményfenntartó Központ a tanítási-tanulási folyamatok támogatását tűzte ki célul, ezzel lehetőségeket teremtve a gyermekeknek, fiataloknak a kiegyensúlyozott környezetben való tanuláshoz, valamint az igényeik szerinti szabadidős tevékenységekhez korszerű, magas színvonalú gyermek- és ifjúságközpontú intézményeiben.

2012. szeptember 1-től a reményhír Intézmény működteti a békési Epreskerti Óvodát, az Eötvös József Általános Iskolát, valamint a gyulai Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolát és Kollégiumot.

A Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolában és Kollégiumban érettségire épülő OKJ-s képzés folyik. A zavartalan működés, oktatói-nevelői munka biztosítása mellett, a Reményhír Intézmény intézményegységeiben a Cigánymisszió olyan személyiség- és képességfejlesztő programokra összpontosít, amelyek egyrészt segítik a tanulásban, szociálisan lemorzsolódott gyerekek felzárkózását, másrészt az oktatási intézmény szabadidős, kulturális, szórakoztató, sporttevékenységeinek palettáját színesíti, a szülőket, családokat is bevonva, erősítve ezzel a szülők és az oktató-nevelő intézmények kapcsolatát. Az iskola tanulói és pedagógusai heti rendszerességgel vesznek részt áhítaton, melyet missziós munkatársak tartanak. A szintén hetente megrendezésre kerülő Örömpéntek a művészeti- és sporttevékenységeké. A „Szülők akadémiáján” a szülők, nagyszülők vesznek részt, ahol különböző gyermeknevelési, társadalmi problémákról beszélgetnek, missziós munkatársak moderálásával. Közösségépítés, csoportkohézió erősítése céljából, a szakközépiskolások rendszeresen szerveznek „kincskereső túrákat”, közös főzéseket, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, túrákat a természetben.

A Cigánymisszió feladatának tartja a gyermekek szocializációs hátrányainak csökkentését, meggyőződése, hogy az esélyek kiegyenlítésének már az óvodában kell elkezdődnie, ahhoz, hogy az esélyegyenlőség folyamatos és tartós maradjon. A Misszió jelenlétével az oktatásban azt kívánja hangsúlyozni, hogy támogatja a hátrányos helyzetű családok minden tagját és korosztályát. Az intézményegységekhez tartozó közel 400 gyermeken keresztül mintegy 1800 családtaghoz és 65 pedagógushoz közeledik a misszió.

Reményhír Misszió

A hitéleti tevékenységek, lelki missziómunka azért elengedhetetlenek, mert az MPE OCM meggyőződése, hogy egyedül az Evangélium az, ami valóban meg tudja változtatni az emberek szemléletét, gondolkodásmódját. A missziómunkát ellátó munkatársak tevékenységi területei a napi szintű gyülekezetplántálás, házi csoportok látogatása, oktatási misszió, börtönmisszió, ifjúsági misszió, CD misszió, valamint evangelizációs alkalmak szervezése. Ez a munka 270 településen folyik, amiből napi szinten 75 településen zajlanak a hitéleti tevékenységek.

Gyülekezet plántálás

A misszióban különös hangsúlyt kap az országos szintű házi csoportok létrehozása, majd a csoportok bővülése után a gyülekezetté fejlődése. A missziós munkatársak rendszeresen szerveznek hitéleti programokat, evangelizációkat az ország számtalan településén, a városok és falvak főterein, a romatelepeken, a művelődési és roma közösségi házakban. Megragadva minden lehetőséget a Biblia irányelveinek átadására, kulturális fórumok, közéleti klubok, közösségi alkalmak keretein belül folytatnak szemléletformáló tevékenységeket, együttműködve más missziós szervezetekkel. Az MPE OCM által létrehozott országos imahálózat több megyében működik, havi rendszerességgel szervez „Ima és böjt” napot, amely nyitott azok számára, akik ilyen módon kívánják támogatni a missziós munkát.

Keresztény Népfőiskola

1996 óta folyik az oktatás a Keresztény Népfőiskolán. Az ország több pontján indult már tanfolyam, amelyben a kezdetektől több mint 300 felnőtt szerzett lelkészi munkatárs képesítést. Mivel fontos szempont a cigány vezetők képzése, így a résztvevők 40-50 százaléka cigány tanuló. A Keresztény Népfőiskola célja, hogy diákjai tanulmányuk befejezése után képesek legyenek kezelni a mindennapi élet kihívásait, hogy készek legyenek Istenadta lelki ajándékaik felismerésére, hogy felkészüljenek a különböző gyülekezeti területeken való tevékeny munkára. A végzett hallgatók közül többen vezetői feladatokat látnak el egy-egy csoport élén, vagy éppen közösségi munkát végeznek kisebbségi önkormányzatokban, érdekképviseleti és civil szervezetekben, valamint missziós társaságoknál.

Az idén alapozó hitéleti kurzusokat, Bibliaiskolát is indítottunk az ország két megyéjében: Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanfolyam résztvevőinek többsége roma származású, akik az MPE Országos Cigánymisszió házi csoportjaiból kerülnek ki és képzik tovább magukat. A résztvevők törekvése, hogy több ismeretet szerezzenek a Bibliából, hogy aztán ők is taníthassanak másokat. A hitéletben való elmélyülés mellett, külön érdeme a Bibliaiskolának, hogy felnőtt embereket von be az élethosszig tartó tanulás folyamatába, iskolarendszeren kívül nyújtja a tanulás élményét, kompetenciákat fejleszt olyanoknak, akiknek felnőttként már nincs lehetősége a tanulásra. A foglalkozások fejlesztik a résztvevők kommunikációs készségeit, lehetőséget biztosítanak egymás, a társadalom jobb megismeréséhez, újabb támogató közösségek kialakulásához. Az ismeretszerzés és sikerélmény reményt adnak, növelik önbecsülésüket.

Ifjúsági misszió

2009 augusztusától foglalkozik az MPE OCM ifjúsági munkával is, melynek célja a fiatalok elérése az Evangélium által. A tevékenységek közé tartozik a már meglévő ifjúsági csoportok rendszeres látogatása, támogatása, ifjúsági táboroztatás, nyári ifjúsági programok, ifjúsági találkozók, konferenciák, koncertek szervezése. Mivel mai felgyorsult világunkban óriási problémát jelent a családokban a gyermekek életre való nevelése, az erkölcsiesség megtanításának hiánya, ennek támogatására az ország öt településén indult el középiskolások körében a Fiatalok az Élet Küszöbén, önismeret fejlesztő program.

A FÉK program és FÉK klubok szervezett találkozásain a fiatalok közelebb kerülhetnek egymáshoz, közvetve és közvetlenül fejlesztett önismeretük révén önértékelésük biztosabbá válhat. A jelenleg Békés, Békéscsaba, Dabas, Inárcs és Örkényen működő FÉK programok havi szinten mintegy 1000 roma és nem roma fiatalt érnek el. A program célja, hogy a különböző háttérből jövő fiatalok egy előítéletektől mentes jövőt építsenek.

Börtönmisszió

A misszió a havi rendszerességgel, 4-5 alkalommal szolgál büntetés-végrehajtási intézetekben, ahol alkalmanként 3-4 kiscsoportos foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődő fogvatartottak. Minden nehéz helyzetben élő embernek lehetősége van Krisztus megismerésére, még akkor is, ha fizikailag korlátozott helyzetben van. A missziómunka további célja, hogy a fogvatartottak új felismerésre ébredve, újra integrálódhassanak a társadalomba.

Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata

Az MPE Országos Cigánymisszió tudatában van annak, hogy a szegénység, az éhség és a nélkülözés nem ismer határokat, ezért küldetésében nem kíván határt szabni a tettekkel párosuló segítő kéz kinyújtásában. Az MPE OCM által alapított Szeretetszolgálat tevékenysége kaput nyit az adományok begyűjtésére, valamint annak célba juttatására. A Cigánymisszió Szeretetszolgálatának segélyprogramjai során elsősorban tartós élelmiszer, ruha, könyvek, tisztítószerek és tisztálkodási szerek gyűjtése és adományozása folyik, de céljai között szerepel az önkéntes munkások, misszionáriusok toborzása és kiküldése is. A Szeretetszolgálat szívén viseli az egyedi élethelyzeteket, felkarolja a cigányokat, az időseket, a magukra maradt családokat, a hátrányos helyzetűeket, a hajléktalanokat.

Békésen kéthetente látogatnak el a munkatársak a hajléktalan szállóra, ahova a meleg ételek mellett, bátorítást is visznek. Itt 40 hajléktalannal állnak kapcsolatban. A Szeretetszolgálat a menekült táborok rendszeres látogatója is. Éves szinten 2-3 alkalommal 70 menekült számára visz adományokat és bibliai igei bátorító szavakat. A Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata havi szinten mintegy 10 alkalommal továbbít adományokat országszerte, Advent időszakában pedig körülbelül 1000 gyermeknek, jellemzően roma gyerekeknek juttat el karácsonyi csomagot.  

2012-ben az MPE OCM országosan 4 cigánymissziós konferenciát szervezett, ahova olyan közösségek képviselőivel tanácskozott, akik romák felé végeznek misszió munkát. A négy hónap alatt, a négy konferencián, Verpeléten, Békésen, Kótajon és Pakson 400 cigánymissziós munkás találkozott, ismerkedett meg és alapozott meg jövőbeni együttműködést a cigányság érdekében. A 400 résztvevő körülbelül 15.000 romát ér el az Evangéliummal.

Összegzésként, az MPE Országos Cigánymisszió célja munkatársaival és önkéntesek bevonásával a rendszeres hatékony tevékenységek megvalósítása, amellyel elérheti és segítheti azon társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül kerültek kirekesztett helyzetbe.

Az MPE Országos Cigánymisszió HÍD szerepét kívánja betölteni a roma nép és a társadalom között, hogy a reményvesztettek újra reménykedhessenek…