Segítő Szolgálat

Segítő szolgálatunk hitvallása

János apostol így fogalmazza meg a mi feladatunkat: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből fogjuk megtudni, hogy az igazságból valók vagyunk.” (1János 3,18-19a)

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója által fenntartott Segítő Szolgálatunk célja: az Úrtól kapott küldetésnek megfelelően a segítségre szoruló emberek felé való szolgálat, melyet keresztényi elvek alapján, a vonatkozó jogszabályok és szociális szakmai előírások betartásával végzünk.

Segítő Szolgálatunkat e nemes cél érdekében működtetjük. Feladatunk, hogy Istentől kapott adottságainkkal, tudásunkkal, erőnkkel, és nem utolsósorban szeretetünkkel odafordulni, és segíteni azokon az embertársainkon, akik önmagukat részben, vagy egyáltalán nem képesek ellátni.

segito-szolgalat-ocm1

Segítő Szolgálatunk 2009. évtől országosan 16 telephelyen biztosítja a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást az arra rászorulóknak.

Engedélyes telephelyeink listáját ide kattintva tekintheti meg!

hazi-segitseg

Mit jelent a házi segítségnyújtás?

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő személy fizikai, mentális, szociális szükséglete, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően biztosított legyen.

A szolgáltatások tartalma

Szociális segítés:

  • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.
  • A háztartási tevékenységben való közreműködés.
  • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
  • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás:

  • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
  • Gondozási és ápolási feladatok.
  • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.
  • A háztartási tevékenységben való közreműködés.
  • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
  • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemek, személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemek biztosítása történik.

hazi szocialis segitseg ellátás
Segítő szolgálat 1

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele a hatályos jogszabályok alapján az azokban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az igénybevételi eljárás az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára indul. Az írásbeli kérelem ide kattintva elérhető!

Házi segítségnyújtás szolgáltatás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó igazolást (ide kattintva elérhető).

Segítő Szolgálatunk a házi segítségnyújtást (személyi gondozás, szociális segítés) kérelem alapján, az egyén gondozási szükséglet vizsgálatát követően az igénylővel megkötött megállapodás és kiállított Értékelő adatlap alapján meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelően nyújtja. Az Értékelő adatlap alapján történik a minősítési fokozatok, a napi gondozási szükséglet, valamint a gondozási forma meghatározása.

Az Értékelő adatlap kitöltésében az intézményvezető és a háziorvos/szakorvos a vonatkozó jogszabály által megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. A gondozási szükséglet felmérése az ellátást igénylő lakókörnyezetében történik, amelynek során a jogszabályban meghatározott Értékelő adatlap kiállítása is történik.

Az Értékelő Adaplap ide kattintva elérhető.

A szolgáltatás nyújtás során a gondozó munkatársaink jogszabályban meghatározott tevékenységnaplót vezetnek az ellátott érdekében végzett tevékenység(ek)ről és annak időtartamáról. A gondozás megvalósulását az ellátottnak aláírásával kell igazolnia.

A fenntartó a szociális segítésre vonatkozó, az ellátott által fizetendő intézményi térítési díjat 2017. április 1-től 800 Ft/óra díjban határozta meg.

2018. január 1. napjától személyi gondozás tevékenységet is térítési díj ellenében biztosítja a Szolgálat.