Szociális étkeztetés

Részletek

A szolgálat az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás által biztosított ételek energia- és tápanyagtartalma a vonatkozó jogszabályok alapján biztosított.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára, az egészségi állapotra vonatkozó igazolás alapján, az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítható.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele a hatályos jogszabályok alapján az azokban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az igénybevételi eljárás az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára indul. Írásbeli kérelem itt elérhető!

Szociális étkeztetés szolgáltatás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó igazolást.

Az ellátást igénylő a kérelme nyilvántartásba vételét követően a megállapodás megkötése után kiválasztja – mely szociális konyha által biztosított szolgáltatást kívánja igénybe venni. Igényeinek megfelelő gyakorisággal megrendeli az ételt a szolgálatnál elvitel vagy kiszállítás lehetőségével.

Elvitel esetén a szociális konyháról az ellátott maga viszi haza az ételt. A lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezésre kerül az étkeztetést nyújtó szolgáltatótól, az ételnek az ellátást igénylő lakására szállításával. Kiszállítás esetén az ételt előállító szociális konyháról az étel házhoz szállításáról a szociális konyha gondoskodik.

Mindkét esetben az ételhordó tisztántartása (fertőzésveszély elkerülése végett), és a csere ételhordó biztosítása az ellátást igénylő kötelezettsége és felelőssége, amennyiben a szociális konyha nem előre csomagolt ételt szállít.

A szolgáltatás rendszeressége: Étkeztetés biztosítása elsősorban munkanapokon, illetve igény szerint hétvégén, és munkaszüneti napokon is, főzőkonyhától függően.

Szociális étkeztetést jelenleg az alábbi telephelyekhez tartozó ellátási területe(ke)n biztosítjuk: Békés, Berettyóújfalu, Hajdúsámson, Kunszentmiklós, Kalocsa, Miskolc, Mezőkövesd, Pécs, Szeged, Tatabánya. 
» Engedélyes telephelyeink listáját ide kattintva tekintheti meg!

Az intézményi térítési díj, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 1993. évi III. törvény 115-116-117/B.§-ai és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ellátást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összegét a szolgáltató vezetője konkrét összegben állapítja meg Ft/adagban, szociális konyha keretében nyújtott ellátásként, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.